дипломни и курсови работи за студенти
Курсови работи

Курсовa работa

За да изготвим вашата курсова работа, ще е необходимо да ни изпратите изискванията на referatibg@abv.bg .

     тел. 0876 496409

Ние ще се свържем с Вас, веднага щом получим имейла Ви.

дипломни и курсови работи за студенти

Дипломни и курсови работи за студенти

НЯКОИ ОТ ПОСЛЕДНИТЕ НИ РАЗРАБОТКИ

(това са скромна част от темите, които сме разработили през последните дни)

 • Корпоративна и социална отговорност на (голяма компания)
 • Антикризисно управление на бизнеса
 • ПР план на кампания
 • Франчайз в хотелиерството и ресторантьорството
 • Църковни и държавни дела при Фердинанд
 • Форми на обществен контрол над разузнавателните служби за сигурност
 • Управление на инфраструктурни проекти
 • Система от признаци като типологичен модел за разкриването и идентифицирането на изпирането на пари
 • Тероризъм-противодействие
 • Войната в Сирия
 • Целта на парите или парите като цел
 • Биткоин
 • Пирамидата на богатството
 • Анализ на пресата от 40-те години
 • Стратегия за извършване на организационни промени в хотел
 • Пожарна безопасност – мерки за предотвратяване на пожари
 • Понятия за националната сигурност
 • Конституция и национална сигурност
 • Контрол на информацията и компютърните мрежи
 • Сравнително изследване на два уеб сайта за електронна търговия
 • Брандинг

(още…)

Без категория

Пет начина да имаш шест.

5 НАЧИНА ДА ИМАШ 6 1. Сядаш на 1 ред, облечен прилично… 2. Водиш си записки. Гледаш преподавателя в очите. 3. Задаваш въпроси, искаш да научиш повече, много ти е интересно. 4. Молиш да ти препоръча литература. 5. Правиш уговорка Прочетете повече…

Без категория

Да намериш цел в живота

  Войник се завръщал вкъщи и си мислел: Как сега да живея? Нищо не умея. Какво да направя, че да започна нов живот? По пътя срещнал един мъдрец и го попитал: Как мога да започна нов живот? Хайде да вървим Прочетете повече…

Без категория

СКОРОСТНО ЧЕТЕНЕ

Звучи като състезание….. Всъщност, това е способност, която повечето хора дори не подозират, че притежават. Хората четат със скорост 900-1000 знака в минута. Просто така са научени и никой никога не им е казвал, че има нещо различно от обикновеното Прочетете повече…

Без категория

Избрах да остана в България

В България съм още, защото съм почувствала, че където и другаде да съм, аз съм чужденец. Тук съм си в къщи, мисля за бъдещето си и развивам две хипотези. Първо, ако не успея да постигна тази професионална реализация към която Прочетете повече…

Курсови работи

Специалност, дисциплина, предмет

Мениджмънт, Маркетинг, Икономика, Международни отношения, Макроикономика, Микроикономика, Финанси, Право, Психология, Философия, Педагогика, Туризъм, Връзки с обществеността, Управление на човешки ресурси, Национална сигурност, Екология, Реклама, Евроинтеграция, Здравни грижи, Здравен мениджмънт

Дипломни работи

НАУЧНА РАЗРАБОТКА

НАУЧНА РАЗРАБОТКА

Научната разработка според своето предназначение може да има строго научно-изследователска или научно-учебна насоченост. Основната цел на първия вид  е да се представят обективно и аналитично резултатите от изучаване на определен проблем, да се направи равносметка на изследвания по дадена тематика. Докладите с научно-учеба насоченост преследват по-различна цел не само да се разкрие определена научна истина, но и да се усвоят пътищата за достогане до нея. Докладите с научно-учебна насоченост се представят за проверка от научния ръководител. Освен това те могат да се разглеждат като етап от подготовката на студента за дипломна работа.

Полезни препоръки при подготовка и защита на научна разработка

 1. Говорeте високо, за Ви чуват всички в залата.Някои смятат ,че техният глас е много слаб .Това не е вярно. С тренировки се постига нужния ефект. Някои прибягват до микрофон –това не е за препоръчване.
 2. Често се препоръчва да се гледат седящите на последния ред и по тях да се настроила докторанта.Това е трудно и не е коректно, тъй като на първите редове стоят членовете на научното жури и водещи учени в научното направление.
 3. Предварително напишете своя доклад за представяне на дисертацията и го научете. Докладът трябва да бъде написан на стил, които се използва при свободното говорене, но точно, използвайки научната стилистика на научната специалност.
 4. Някои съветват ,че не е необходимо докторантът да се готви много сериозно, тъй като той най-добре е информиран по проблема на темата. Това не е вярно. Интересно какво би се получило, ако тази теория се приложи от трупата в дадена опера или балетен театър. Движенията по сцената или изпълненията няма да се харесат на зрителите.  Дака е и при защитата на дисертацията.
 5. Ако Вие не с те в състояние да научите своя доклад, прочете го. Това е недопустимо при защита на дисертация,особено за научна степен”Доктор на науките”, но е за предпочитане вместо докторантът да удължи времето за доклада, да повтаря отделни фрази,да се запъва и да вмъква в речта си ненужни,паразитни думи.
 6. Покажете мястото на своята работа в общата картина на научната специалност. Тук е редно да започнете с основните изводи и приноси, използвайки критериите за научност.

Критериите за научност представляват съвкупност от признаци, специфични за научното знание, редица изисквания, които научният труд трябва да удовлетворява:

– Истинност, обективност и валидност;

– Верификация – научното знание трябва да бъде доказано;

– Проблемност – научното изследване е опит за се решат проблемни ситуации, всяка наука започва с незнанието;

– Достоверност и опитност на знанието;

– Обоснованост – научното знание трябва да е аргументирано и подкрепено от убедителни основания и доказателства;

– Интер-субективна проверяемост – научното знание се счита за обосновано, ако съществува принципиална възможност за неговата проверка от цялото сдружение;

– Системност – научното знание е логически организирано и подредено;

– Прогресивност – научното знание трябва да се самоусъвършенства;

– Дейностен – научното знание е резултат от дейността на учения за постигане на поставената цел;

– Експериментален – научните знания трябва да бъдат потвърдени експериментално;

– Математически – към научните знания трябва да се прилага научен апарат;

– Рационалистически – научното знание трябва да се основава на разума и интуицията;

– Възпроизводимост и възможност да се повторят опитите и експеримента;

– Систематизираност, обоснованост и доказателственост на знанията чрез проверка на опита и теоретическа аргументация;

– Способност да се попълват знанията и да се предсказват нови факти;

– Достоверност на изводите;

– Иновация и принос в науката и практиката;

– Възможност за внедряване.

7. Следете за времето на докладване. Много неприятно е когато председателят на научното жури Ви предупреди,че времето е изтекло.Затова е добре да се направят предварително две,три или повече репетиции,за да може да се направи доклада такъв,че да се вмести докторантът в отредените му 20 минути.Много неприятна е ситуацията когато времето на докладване продължи повече и председателят прекъсне докторантът,а той не е запознал присъстващите с най-важната част от своята работа,а именно: изводите и приносите.

8. Нивото на докладването се разчита на средния слушател,а не на водещите специалисти в научното направление. Много млади учени докладват на много висок и научен стил, използвайки термини, които са известни само на него и много тесни специалисти в научната специалност.Това е не допуснимо. Всеки учен трябва да бъде в състояние да докладва своите резултати на разбираем език за по-голямата част от аудиторията, която е дошла да участва в защита на дисертацията.

9. Проблем на черната дъска. Това е една от трудностите за докторантите по време на защита на дисертацията. Нашият съвет е да не се обръщат към тебешира или други средства за писане.За всяко такова начинание се изисква предварителна подготовка, а по време на защитата може да се получат нежелани резултати,ако се допуснат грешки.

10. Проблем на дипозативите. Много често докторантите показват изключително много диапозитиви и ги показват много бързо.Като правило са необходими около 30 секунди за да се обмисли и възприеме информацията на диапозитива.Смятаме,че за двадесет минутен доклад са необходими около 15-17 диапозитива.

Задължително на един диапозитив трябва да покажете структурата на дисертацията(фиг.1 или фиг.2) за да могат присъстващите да добият представа за същността на дисертационното изследване и на друг диапозитив -методиката на експерименталното изследване(фиг.3).

11. Проблем на «стила». Самото понятие “стил” е достатъчно широко,и това се постига с време.Младият учен трябва да работи върху този проблем от самото начало на своята научна работа.Трябва да се чете много научна литература в даденото научно направление.

Докторантът трябва да прояви умение стегнато, лаконично и аргументирано да изложи същността на проведеното от него научно изследване.

Общите изисквания към стила на писане на изследователски работи са:

■ проблемност;

■ логичност;

■ доказателственост и обоснованост на положенията и постановките;

■ правилност на използуване на научните понятия и термини;

■ степен на самостоятелност на разсъжденията;

■ езикова грамотност.

При писане на доклада за защита на дисертацията следва твърдо да се помни, че научните термини не са просто думи, а те изразяват същността на дадено явление, процес и т.н. Ето защо   н е  т р ябва  произволно да се смесват в един текст термини от една научна област в друга, тъй като всеки термин е присъщ на  терминологичната система на една научна област.

Качеството на научната реч се определя от точността, яснотата и краткостта.

Смисловата  точност  е  едно  от  главните  условия,  което  осигурява  научна  и практическа ценност на заключението в текста на дисертационната работа, тъй като всяко неправилно подбрана дума може съществено да измени смисъла на написаното, да даде възможност за двояко тълкуване на една или друга фраза и да предаде на целия текст нежелана тоналност.

Типични грешки при защита на научнa разработкa:

► “Според нашите възгледи”, “по наше мнение”, вместо да се каже “по дадения

въпрос се солидаризираме /или имаме еднакво мнен (още…)

Дипломни работи

ПЛАГИАТСТВО ПРИ НАПИСВАНЕ НА РЕФЕРАТ

ПЛАГИАТСТВО В ОБУЧЕНИЕТО ПРИ НАПИСВАНЕ НА РЕФЕРАТ ИЛИ ДИПЛОМНА В сферата на обучението доста често, студентите подготвяйки своите курсови работи, есета, проекти, казуси, реферати, дипломни, магистърски тези и задания плагиатстват не толкова за да мамят, а защото не знаят как Прочетете повече…

дипломни и курсови работи за студенти
Дипломни работи

Дипломнa работa

Дипломна работа Дипломната работа е една нелека задача за всеки студент, който завършва. Освен че трябва да напише обширен текст, студентът трябва сам да избере темата, да направи изследване, да събере материали и да представи по най-интересен начин своята теза. Прочетете повече…

Enjoy this blog? Please spread the word :)